Förbättra kvaliteten i kravhanteringen med ”Lessons learned”

30 december 2017

Lessons learned (svenskt översatt betyder det ”erfarenhetsreflektioner”) är en bra arbetsmetod för kontinuerlig behovsinventering av kvalitetshöjande förbättringar inom kravhantering.
Efter varje avslutat uppdrag har jag tagit som vana i min roll som kravansvarig att samordna ett tillfälle där involverade parter bjuds in och man får möjlighet att dela erfarenheter av vad som fungerade bra eller mindre bra inom hela kravprocessen från ett beställt verksamhetsuppdrag till färdigutvecklad funktion eller tjänst i en IT-lösning.

- Verksamhetsanalysen – fångade vi scoopet eller kom det upp tilläggskrav senare som inte hade avgränsats bort initialt?
- Kravnedbrytningen i utvecklingsfasen – gjordes rätt prioritering i kravmassan?
- Lärdomar från kravfrysning när acceptanstesterna påbörjades?

Alla brister som kommer upp till ytan är guld värda för att trimma arbetsprocesser ytterligare i sitt team/avdelning eller dela med sig till kollegor som arbetar med kravhantering. Ofta kan man se gemensamma nämnare av synpunkter som framförs. Otydliga beslut från verksamhetsansvariga, dålig kommunikation inom projektet, konsekvenserna för testarna av ”sent inkomna kravändringar under acceptanstest etc.

Exempel på frågor att diskutera kring
- Vad fungerade bra?
- Vad fungerade mindre bra? (Förbättringar att jobba med)
- Var rollerna tydliga i projektet?
- Samarbetet med verksamheten/test/utvecklarna inom projektet?
- Samarbetet med externa parter som webbyrå, systemförvaltare, integrationsleverantör etc?
- Kommunikationen inom och utom projektet?

Camilla Wisell
Behovsanalytiker på Decuria